Contacts
Main Office
Address: Số 28 đường Ngô Miễn Thiệu, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Phone: +84 24 602 78828
Fax: +84 24 602 78828
Email: info@bdasc.com
Representative Office
Address: 80 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cấu Giấy, Hà Nội
Phone: +84 24 602 78828
Fax: +84 24 602 78828
Email: info@bdasc.com