Information security and quality policy
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THÔNG TIN

1. Công ty sẽ bảo vệ tất cả các thông tin quan trọng, bao gồm các thông tin về nhân    viên, thông tin liên quan đến hoạt động dịch vụ, thông tin khách hàng, đối tác bằng tất cả các biện pháp phù hợp.
2. Cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất theo yêu cầu của Khách hàng.
3. Chủ động phát hiện và ngăn ngừa các rủi ro về an toàn bảo mật thông tin
4. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến cho quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ và an toàn thông tin
5. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CB CNV
6. Áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin theo  yêu cầu của Cơ quan Quản Lý Nhà Nước về chất lượng và an toàn thông tin .